O despois do Ensino Obrigatorio


        Bieito camiñaba á beira do Lérez, naquel morno serán de finais
 de xuño, cavilando nas notas que lle deran pola mañá. Rematara o oitavo
 da Educación Xeral Básica -a EXB-, tiña xa quince anos e as súas
calificacións foron moi "raspadiñas", el xa o supuña porque tivera que
repetir este derradeiro nivel do ensino obrigatorio; aínda que non vía moi
 claro se o ensino obrigatorio era hoxe ata os catorce anos da EXB, ou ata
 os dezaseis diso da ESO o novo <ensino secundario obrigatorio>, como
 comentaran no colexio. Pero o caso é que tiña que o falar cos seus pais
 e decidir que faría o vindeiro curso ¨FPI? ¨3º de ESO? ¨1º de BUP?¨
ir traballar? (non, 16 anos é a idade legal laboral).
 

        Esta é unha situación común e trascendental ó remate do ensino
 obrigatorio, que afecta a nenos e pais. Da que imos falar a continuación,
 e sobre os cambios que se estan a producir na actualidade co remate dun
 sistema educativo <o da Lei de Educación do 1970> e o actual, a medio
 implantar, da LOXSE <Lei de Ordenación Xeral do Sistema Educativo>,
leis orgánicas que abranguen a tódalas autonomías do estado español.
 

        Como dicía Bieito, a LOXSE amplía en dous anos máis -de 6 a 16
 anos, 10 cursos- o ensino obrigatorio respecto ó anterior sistema
 educativo, estructurándose en:
- Etapa de Educación Infantil (1º ciclo de 0-3 e 2º ciclo de 3-6 anos)
non obrigatoria.
- Etapa de Educación Primaria (6-12 anos, 6 cursos, 1º, 2º e 3º ciclo)
 e a Educación Secundaria Obrigatoria -ESO- (12-16 anos, 4 cursos,
 1º ciclo e 3º e 4º) ensino obrigatorio.
- Bacharelatos (16-18 anos, 2 cursos) ESPO <ensino secundario
 postobrigatorio> Formación Profesional específica de Grao Medio e Grao Superior cos seus
Ciclos Formativos.
 
 

- Calendario de posta en marcha do novo sistema:
        Neste ano e nos seguintes ata o ano 2000 van deixarse de cursar
 a EXB, o BUP e as FPI e FPII para impartirse gradualmente o novo, asi :
 

Curso 1997-98
. Impártese 2º de ESO -deixa de impartirse 8º de EXB-.
 

Curso 1998-99
. Impártese 3º de ESO -desaparecen 1º de BUP e 1º de FPI-
. Impártese 1º dos Bacharelatos novos  -desaparecen  3º de BUP,
 1º FPII de EE-
 

Curso  1999-2000
. Impártese 4º de ESO -desaparecen 2º de BUP e 2º de FPI-
. Impártese 2º dos novos Bacharelatos  -desaparecen COU e 2º FPII
 de EE-
 

. A nova Formación Profesional específica de Grao Medio e Superior
 implantarase progresivamente ó longo destes anos.
 
 
 
 

SISTEMA EDUCATIVO DA LEI DO 1970
 

- Despois da EXB:
 

        Como xa comentamos o curso 1996-97 foi o derradeiro 8º de EXB
 do anterior sistema, tendo o título de Graduado Escolar os que
 "aprobaban", e o Certificado de Escolaridade os que estivesen escolarizados
 de oito a dez anos e non acadasen os obxectivos desa etapa. Así,
  Bieito e outros nenos coma el poden acceder con:

- Graduado Escolar a:
        . 1º de BUP (derradeiro ano)
        . 1º de FPI (derradeiro ano)
        . 3º de ESO
 

- Certificado de Escolaridade a:
        . 1º de FPI (último ano)
        . 8º de EXB + 16 anos a 3º de ESO
        . 6º de EXB rematado a 1º de ESO
 

* Para obter o Graduado despois de "saír da escola" poden facelo:

        . Asistir as probas de Promoción no colexio en que estudiaron
 (2 convocatorias, xuño e setembro).
        . Exames libres convocados pola Delegación de Educación
(en maio e en setembro).
        . Matricularse en Centros Públicos de Educación Permanente
de Adultos:   Colexio de Barcelos (polo ser n),  Radio ECCA
(non presencial),...

- Con 16 anos:
        . Mundo laboral
        . Formación Ocupacional (Plan   F.I.P.,  Escolas Taller,...)
 
 
 
 

- Estudios de BUP
(Bacharelato Unificado e Polivalente)
 

. Acceso con: Graduado Escolar, antiguo bacharelato elemental,
 Técnico Auxiliar (FPI) validando asignaturas.
. 3 cursos académicos -sobre 32 horas semanais, 10 asignaturas-
. Titulación de Bacharelato que da acceso a COU
        -Curso de Orientación Universitaria-, a FPII, ó mundo do traballo
         -sen cualificación específica-

. Réxime nocturno -en certos institutos-, condicións: ter 18 anos,
        ou idade laboral e acreditar que está traballando
. Ensinanza a distancia (INGABAD) en Pontevedra o IB "Sánchez Cantón" .
. Ensinanza libre (centros privados...)
 
 
 

- Estudios de Formación Profesional de Primeiro Grao (FP I)
 

. Acceso con: Graduado Escolar, Certificado de Escolaridade de EXB,
  Bacharelato Elemental -antiguo-, outros plans extinguidos equivalentes.
. 2 cursos (sobre 32 horas. Áreas Formativas e Técnico-prácticas.
Ramas e profesións).
. Titulación de Técnico Auxiliar -Certificado de Escolaridade ó non
superala)
. Saídas : a FP II,  2º de BUP -convalidacións-, Mundo laboral -con máis
 de 16 anos-.
- Estudios de F.P.  de  Segundo Grao (FPII)
 

. Acceso: Título de FP I en calquera rama, Bacharel Plan 1975,
Bacharel Superior Xeral Técnico -Plans 1953 e 1957-, Capataz Agrícola,
 Superadas Artes Aplicadas e Oficios Artísticos, outros.
. Plan de Ensinanzas Especializadas -3 cursos, sobre 32 horas semanais-
. Réxime Xeral -2 cursos + Curso complementario de Acceso-
. Titulación: Técnico Especialista -na rama e especialidade cursada-.
 Certificado de Escolaridade de estudios cursados.
. Saídas ó Mundo Laboral:  Acceso   Escolas Universitarias -reserva
 do 30% das prazas, segundo rama-,  matrícula en COU.
 
 

- Convalidacións:
 

. de BUP a FP
        . Bacharelato por FPI
        .   A FPII Curso de Acceso previo ó Réxime Xeral;  áreas de
formación básica agás Idioma, EF... no réxime de Ensinanzas
Especializadas.
        . Estudios incompletos valida asignaturas.
. de COU
        . valida tamén Idioma moderno agás en  Administrativo e Hostelería.

· FPII, equivalente a BUP, acceso a COU
. Entre FP asignaturas.
 
 
 

SISTEMA EDUCATIVO DA LOXSE, 1990.
 

- Educación Infantil
- Educación Primaria
 

- Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)
 

. A continuación da Etapa de Primaria.
. 4 cursos, 1º e 2º (Primeiro ciclo), 3º e 4º.
. Título de "Graduado en Educación Secundaria" necesario para o acceso
ós Bacharelatos ou F.P. de Grao Medio
 

(Só poden repetir un ano en Primaria, e outro en Secundaria -en xeral-.
 Tamén igualmente pódese excepcionalmente flexibilizar a escolaridade
 por sobredotación ou n.e.e.)
 

* Impártese 2º  Ciclo da ESO curso 1997-98 en Pontevedra: -"Luis Seoane"
 Monteporreiro, IES "A Xunqueira", "Pontevedra IES", Extensión do IES
 no IB nº 5;  Marín IES "Chan do Monte" Mogor, en Poio, no IES,...-.
 

 * ESO no E.P.A. do Colexio de Barcelos a partir dos 18 anos (2 cursos
 -4 módulos de carácter trimestral). Horario tamén polo serán.
 
 

- Novos bacharelatos (ESPO)
 

. Acceso co título de Graduado na ESO.
. 4 tipos: Tecnolóxico, Natureza e Saúde, Humanidades e Ciencias Sociais,
 e en Artes. Preferentes para a elección de estudios universitarios.
  (Non tódolos centros  impartirán os diversos tipos).
Titulación necesaria para:
        . Proba de acceso á Universidade
        . FP de Grao Superior
 

* Impártese no curso actual: IES "Luis Seoane" (Humanidades), IES
 Pontevedra (Tecnolóxico e C. da Natureza)
 

- Formación Profesionais Específicas

        Sobre 22  Familias profesionais, comúns a  todo o estado,
 dende "Actividades agrarias, Físicas e deportivas, Marítimo-pesqueiras,
 Administración ... ata Vidro e cerámica". A súa vez cada unha delas pode
 comprender varios ciclos formativos.
 

- FPE de Grao Medio:

- Condicións de acceso:
        . Título de Graduado en ESO
        . Título de Técnico Auxiliar (FPI)
        . Aprobado 2º  de BUP
        . 2º do 1º Ciclo da Reforma EM
        . 3º do plano 1963 de Artes e Oficios.
        . 18 anos + Proba -unha socio-  cultural e outra científico-técnica,
segundo o Ciclo Formativo, a nivel de ESO-.
- Duración de 1300 a 2000 horas de formación a impartir nun centro
 educativo e no de traballo.
- Titulación: Técnico no Ciclo Formativo desa Familia Profesional.
- Ciclos de Grao Medio nos Centros Públicos da zona:
        .IES Hostelería -Pontevedra: "Cociña", "Servicios de restaurante
 e bar" e "Pastelería e panadería".
        .CPFP Príncipe Felipe: "Preimpresión en artes gráficas"
        .IES Politécnico: "Equipos e instalacións electrotécnicas", "Mecanizado",
 e "Coidados auxiliares de enfermería"
        . IES Luis Seoane: "Xestión administrativa".
          IES A Xunqueira: "Equipos electrónicos de consumo" e "Fabricación
 a medida e instalacións de carpintería e moble".
        . CECA Lourizán: "Traballos forestais e de conservación do medio
 natural.
        . IES Chapela: "Farmacia"
        . IGAFA Illa de Arousa: "Operacións de cultivo acuícola".
 
 

- FPE de Grao Superior
 

- Condicións de acceso:
        . Título de bacharelato LOXSE
        .  Superado 2º Ciclo de REM
        . COU ou Preuniversitario
        . Técnico Especialista (FPII)
        . Titulación universitaria
        . Outro título de Técnico Superior
        . 20 anos + Proba -dúas partes sociocultural e científico-
tecnolóxica, segundo ciclo, e a nivel do bacharelato-
- Duración: de 1400 a 2000 horas entre o centro educativo e o de traballo.
- Titulación: Técnico Superior na correspondente profesión para acceder
 ó mundo laboral ou a estudios universitarios segundo Familia profesional.
- Ciclos Formativos de Grao Superior que se imparten no  curso1997-98 na
nosa zona:
        . IES A Xunqueira I: "Educación infantil".
        . IES Politécnico (Avd. de Vigo): "Desenvolvemento e aplicación
 de proxectos de construcción" e "Instalacións electrónicas".
        . IES Luis Seoane: "Administración e finanzas" e "Secretariado".
        . IES Sánchez Cantón: "Animación de actividades físicas e
 deportivas".
        . IES A Xunqueira: "Desenvolvemento de productos electrónicos".
        . IES Chapela: "Dietética"
        . IGAFA Illa de Arousa: "Producción acuicola".
        . S. Apóstol (Soutomaior)-Privado- :"Administración de sistemas
informáticos"
 

(Para máis información Delegación de Educación e O.U., Av/ Montero Ríos
 Telf.: 986-805900)
 
 
 

-Programas de Garantía Social
 

        A LOXSE prevé un tipo de ensinanzas específicas como parte de
 atención á diversidade, alumnos/as que non acadaron o Título na ESO.
- Obxectivos: coñecementos básicos dun oficio profesional ou para acceso
 ós ciclos formativos de Grao Medio (Proba).
- Para rapazas/ces que cumpran 16 anos no comenzo do programa e con menos
 de 21. Grupos de 10 a 15.
- Teñen Áreas de Formación Básica e Profesional Específica.
- Duración de 800 a 1000 horas, un curso académico.
- Modalidades
        a)nun centro educativo
        b) formación básica no centro e profesional en colaboración con
 outras entidades públicas ou privadas
        c) na totalidade nesas entidades autorizadas por Educación..
- Na nosa zona estáse a ofertar en centros públicos:
        FP Príncipe Felipe -"Hostelería, Metal, Agraria, Peluquería, Artes
 Gráficas e.... "
        no IPFP: "Metal".

Están a saír no DOGA
 
 

- Formación Ocupacional
 

        É a Consellería de Familia, Muller e Xuventude a responsable da
Formación Ocupacional.
        Hai centros dependentes doutras consellerías e algúns acomódanse
cara ciclos formativos de grao medio -Escola de Capacitación Agraria de
 Lourizán,  outros aínda non ECA de Salceda de Caselas- (Agricultura).
 Escola de Carpintería de ribeira, Marín (Pesca). Centro Tecnolóxico do
granito, Porriño (Industria).
 
 

- Escolas Taller e Casas de oficio

        Son programas públicos de emprego-formación que teñen como
finalidade a inserción de menores de 25 e de + de 16 anos desempregados.
 Cualificación en alternancia cun traballo productivo, horario regrado,
 axuda económica. Especialidades:  "carpintería, albanelería, cantería,
 xardinería, instalacións eléctricas.

En xeral dependen do Concello, na zona -Monteporreiro-, preto en Barro,
 Poio, Sanxenxo, Vilanova e Vilagarcía.

        - Escola de Canteiros, Poio ( Telf.: 771193)
 

- Plan F.I.P.
 

        O Plan de Formación e Inserción Profesional está dirixido a.
demandantes de emprego no INEM e maiores de 16 anos.
. Co compromiso de contratar ó 60% dos alumnos demandantes de primeiro
 emprego.
. Impártenos as Organizacións Sindicais, Empresariais, Concellos ou outras
 entidade a través da Dirección Xeral de Formación e Emprego da
 Consellería citada.
 
 

- Outras saídas: A Milicia
 

 - A) Tropa e marinería profesional
. Convocatoria no BOE -recente, sobre 4.000 prazas.
. Condicións:
         + 18 anos e menos de 27
        Certificado de Escolaridade  -compromiso corto de 18 a 24 meses-
        . Graduado escolar ou FPI -
        compromiso longo, 3 anos. Período de formación.
- Selección: fase de concurso e fase de oposición.
- Dereitos:  seguro médico, dereito a clases pasivas, retribucións de
grupo D, prestación de desemprego, tempo limitado segundo cabo1º, cabo,
 soldado.
 

- B) Escalas:
. Superior (COU , Selectividade + Proba). Terra, Aire, Armada e Corpos
Comúns.
Medias e Técnicas: (con COU)
. Básica (BUP ou FP I -especialistas-). Acceso ó 60% das prazas para clase
 de tropa. 50% para a Garda Civil.
 
 

- Outros ademais da Universidade
 

- Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de
Galicia.
        . Acceso con COU ou Bacharelato LOXSE + Proba selectiva
        (2º quincena de setembro). Telf.: 861251
        . 3 cursos. Tres especialidades (Conservación e Restauración
         Arqueolóxica, de Pintura e de Escultura).
 

- Centro Superior de Hostelería de Galicia
        . Título de Certificado, Diploma e Gran Diploma -dende Xefe de
        cociña a Director de Grandes Complexos Hoteleiros).
        . Acceso con FP II ou COU + Proba selectiva. Duración de 2 a
         5 anos. Telf.: 981/523239, 542519
 
 

                    
 

XOSÉ LOIS E. S.